Công bố thông tin

26/03/2020

Nghị quyết số 19.20/NQ-NVN-HĐQT ngày 25.03.2020 của HĐQT Cty CP Nhựa VN về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công bố thông tin Related